...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    อบรม “การป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อและการทำความสะอาดอาคารสถานที่” "

    •      วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทพพนม งานสิ่งแวดล้อม และงานป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล ได้จัดอบรม “การป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อและการทำความสะอาดอาคารสถานที่” โดยมีนางภมร พื้นบาตร เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน และนางสาวอัญชลี วรรณทนะ พยาบาลควบคุมการติดเชื้อ เป็นวิทยากรให้ความรู้ วัตถุประสงค์เพื่อการบริหารจัดการมูลฝอยที่ถูกต้อง กลุ่มเป้าหมายในการอบรม ได้แก่ ผู้รับผิดชอบการดูแลจัดการขยะในโรงพยาบาลและเครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอพนมสารคาม จำนวนทั้งสิ้น ๕๖ คน กิจกรรมการดำเนินการ ได้แก่ การบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การคัดแยกมูลฝอย การเก็บรวบรวมและการเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ หลักปฏิบัติในการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ การทำความสะอาดอาคารสถานที่ ผลที่คาดว่าจะได้รับคือ เจ้าหน้าที่สามารถคัดแยกขยะ กำจัดขยะ ณ แหล่งกำเนิดได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการทำความสะอาดอาคารสถานที่ การใช้เครื่องป้องกัน และการล้างมือได้อย่างถูกต้อง