...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ ครั้งที่4 จาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.)

    •      ในวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2562 โรงพยาบาลพนมสารคาม รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ ครั้งที่ 4 จาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) โดยมีแพทย์หญิงอุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม พร้อมทีมนำและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับการเยี่ยมสำรวจโดยพร้อมเพรียงกัน คณะอาจารย์ผู้เยี่ยมสำรวจประกอบด้วย 1. รศ.นพ.ธวัช ชาญชญานนท์ 2. ดร.สิริรัตน์ เนตรประภา 3. น.ต.หญิงเยาวมาลย์ เหลืองอร่าม 4. ทพญ. เรวดี ศรีหานู ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน Hospital accreditation (HA) และเพื่อเป็นการรับรองว่าโรงพยาบาลมีกระบวนการทำงานที่เป็นมาตรฐาน เป็นหลักประกันว่าผู้ป่วยได้รับการดูแล รักษา ตามมาตรฐานและมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานของระบบงานต่าง ๆ โดยการวัดผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น มีการตรวจเยี่ยมหน้างานเพื่อติดตามประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบต่าง ๆ ที่ลงสู่ผู้ปฏิบัติ และนำปัญหามาทบทวนปรึกษากับกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการแก้ไขและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และให้มีความสอดคล้องกับพันธกิจ เป้าหมาย เข็มมุ่งและ core competency ของโรงพยาบาลเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ และถือเป็นกลไกกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล ควบคู่ไปกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งโรงพยาบาลพนมสารคาม มีความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ได้รับความรู้และความเข้าใจในเรื่องของมาตรฐานของระบบงานต่างเป็นอย่างดี จากผู้เยี่ยมสำรวจทั้ง 4 ท่าน