...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศ การบันทึกข้อมูลระบบ ๔๓ แฟ้ม(Hosxp)

    •       ในวันที่ ๑๑-๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทพพนม โรงพยาบาลพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศการบันทึกข้อมูล ๔๓ แฟ้ม(HosXP) โดยมี พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมและ นางวีรานันท์ ศิลประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของการจัดอบรม ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนมสารคามและเครือข่ายสาธารณสุข อำเภอพนมสารคาม เพื่อเป็นการทบทวน ความรู้ และเพิ่มทักษะการบันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร ๒ ท่านคือ อาจารย์คณวัชร คำชัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จากโรงพยาบาลนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม และอาจารย์เอกพล คุณโท ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน จากโรงพยาบาลสนามชัยเขต ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนมสารคามและเครือข่ายสาธารณสุขอำเภอพนมสารคาม ที่เข้าร่วมการอบรม ได้รับความรู้และทักษะ เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก จึงขอขอบพระคุณอาจารย์มา ณ โอกาสนี้ด้วย