...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับ อสม. เป็นหมอประจำบ้าน

    •       วันที่๘-๑๐มกราคม๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเทพพนม เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐น. รพ.พนมสารคามร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนมสารคามร่วมจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพ และยกระดับ อสม.เป็นหมอประจำบ้าน โดยได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิง อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการ รพ.พนมสารคามเป็นประธานเปิดการอบรมโดยมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นประธานอสม.แต่ละหมู่บ้านในอำเภอพนมสารคามจำนวน ๙๗คน เพื่อพัฒนาและยกระดับความรู้อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน(อสม.)ให้เป็นอสม.หมอประจำบ้านควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย์ ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น