...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    โรงพยาบาลพนมสารคามรับการเยี่ยมเสริมพลังและรองรับ การศึกษาดูงาน ศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน (Wellness Center)

    •       วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. แพทย์หญิงอุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม กล่าวต้อนรับการเยี่ยมเสริมพลัง รองรับการศึกษาดูงาน ศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน (Wellness Center) นำทีมโดย แพทย์หญิงสุพัตรา ศรีวณิชชากร อดีตผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค และคณะดำเนินงานศูนย์สุขภาพดีวัยทำงานรุ่นที่ ๓ จากสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีไทยและโรงพยาบาลจากทั่วประเทศ จำนวน ๓๐ แห่ง โดย คุณวีรานันท์ ศิลประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้นำเสนอ การดำเนินงานศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน (Wellness Center) การพัฒนารูปแบบและการดำเนินการศูนย์สุขภาพดีวัยทำงานเพื่อให้เป็นจุดบริการของประชาชน ผู้มีสุขภาพดีหรือกลุ่มเสี่ยง ในการประเมินสถานะสุขภาพทั่วไป ให้คำปรึกษาและบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรคอย่างผสมผสานในทุกด้าน สำหรับประชาชนวัยทำงาน รวมทั้งติดตาม ประเมินผลความก้าวหน้าในการ ส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนมีสุขภาพดี ทั้งนี้เครือข่ายศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน(Wellness Center)ได้ให้ความสนใจเป็น อย่างดี มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย โดยมุ่งมั่นต่อการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อการสร้าง เสริมสุขภาพประชาชนวัยแรงงานอย่างยั่งยืนต่อไป