...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    อบรม “ผู้ป่วยปลอดภัย ผู้ให้บริการปลอดภัย ด้วย ๒P Safety Goals”"

    •      วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทพพนม งานป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล ได้จัดอบรม “ผู้ป่วยปลอดภัย ผู้ให้บริการปลอดภัย ด้วย ๒P Safety Goals ประจำปี ๒๕๖๓” กลุ่มเป้าหมายในการอบรม ได้แก่ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนมสารคาม พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ โดยนางสาวอัญชลี วรรณทนะ พยาบาลควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล เป็นวิทยากรให้ความรู้ วัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูความรู้ด้านการป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจสามารถนำไปปฏิบัติให้การบริการแก่ผู้รับบริการตามมาตรฐาน การป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล จำนวนทั้งสิ้น ๔๐ คน กิจกรรมการดำเนินการ ได้แก่ การบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล การเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย รวมถึงการทำความสะอาดอาคารสถานที่ การใช้เครื่องป้องกัน และ การล้างมือได้อย่างถูกต้อง