...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประจำหมู่บ้านในการคัดกรองภาวะซึมเศร้าเบื้องต้นและแนวทางการส่งต่อผู้ป่วย”"

    •      วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ หน่วยงานสุขภาพจิต โรงพยาบาลพนมสารคาม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)ประจำหมู่บ้าน ในการคัดกรองภาวะซึมเศร้าเบื้องต้นและแนวทางการส่งต่อผู้ป่วย เครือข่ายอำเภอพนมสารคาม โดยมีพญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดและให้โอวาท มีผู้เข้าอบรมจำนวน ๑๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อสม.มีความรู้และทักษะในการประเมินภาวะซึมเศร้าเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องและเพื่อสร้างเป็นเครือข่ายในการดูแลสุขภาพจิตของประชาชนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น