...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยSEPSIS & STROKE & STEMI ได้อย่างปลอดภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓”"

    •      วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทพพนม โรงพยาบาลพนมสารคาม คณะกรรมการ PCT ร่วมกับกลุ่มงานการพยาบาล ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วย SEPSIS & STROKE & STEMI ได้อย่างปลอดภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมี พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดและให้โอวาท คุณสุดใจ แสงสุนทร รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลเป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ในการรักษาพยาบาลทันท่วงทีตามมาตรฐานวิชาชีพ ทบทวนความรู้และแนวทางปฏิบัติ การใช้ เครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วย SEPSIS & STROKE & STEMI ให้ไปในทิศทางเดียวกัน ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก พญ.ศรินพร มานิตย์ศิริกุล ทิพย์อุดม Neuroscience Center Bangkok International Hospital, นพ.เทพกรณ์ ศิริปักมานนท์, พญ.วรินทิพย์ มหาพสุธานนท์ อายุรแพทย์ โรงพยาบาลพนมสารคาม, คุณมลทิรา วงศกำภู หัวหน้าหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลพนมสารคาม และคุณสุภาฤดี แพร่หลาย นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลพนมสารคาม จึงขอขอบคุณท่านมา ณ ที่นี้ด้วย กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ รพ.พนมสารคาม และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ในเขตอำเภอพนมสารคาม ทั้งนี้ยังมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประกอบด้วยอายุรแพทย์ พยาบาลวิชาชีพประจำ รพ.สนามชัยเขต นักศึกษาแพทย์นักศึกษาพยาบาล จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๗๖ คน