...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    ศูนย์สุขภาพดีวัยทำงานโรงพยาบาลพนมสารคาม รับศึกษาดูงานจาก บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข

    •       วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐น. พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพนมสารคามและคณะเจ้าหน้าที่ ให้ต้อนรับและนำเสนอการดำเนินงาน ศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน(Wellness center phanomsarakam hospital) แก่ผู้เข้าร่วมอบรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ดำเนินงานศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน รุ่นที่ ๓ จากสำนักบริหาร ยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ในการศึกษาดูงานพื้นที่ปฏิบัติงานจริงในศูนย์สุขภาพดี วัยทำงานโรงพยาบาลพนมสารคาม โดยผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานเป็นบุคลากรด้านสาธารณสุข จากโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ๑๙ แห่งทั่วประเทศ จำนวน ๖๕ คน