...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    อบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้ป่วยปลอดภัย ผู้ให้บริการปลอดภัย ด้วย ๒P Safety Goals ประจำปี ๒๕๖๓”

    •      วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. แพทย์หญิงอุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพนมสารคาม เป็นประธานพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้ป่วยปลอดภัย ผู้ให้บริการปลอดภัย ด้วย ๒P Safety Goals ประจำปี ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๒” ณ ห้องประชุมเทพพนม อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ) โรงพยาบาลพนมสารคาม วัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูความรู้ด้านการป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจสามารถนำไปปฏิบัติให้การบริการแก่ผู้รับบริการตามมาตรฐานการ ป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์อัครพล สุคนธานนท์ ประธานคณะกรรมการการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล แพทย์หญิงวรินทิพย์ มหาพสุธานนท์ อายุรแพทย์โรงพยาบาลพนมสารคาม และคุณอัญชลี วรรณทนะ พยาบาล ควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล เป็นวิทยากร กลุ่มเป้าหมายในการอบรม ได้แก่ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนมสารคาม และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเครือข่ายสถานบริการสุขภาพอำเภอพนมสารคาม จำนวนทั้งสิ้น ๙๐ คน เนื้อหาประกอบด้วย ๑. การป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล (Prevention of HAI) ๒. การเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย (Personal Protection Equipment) ๓. โรคอุบัติใหม่ (Emerging Infectious Diseases)/ nCoV ๒๐๑๙ ๔. Control of MDRO ๕. Hand hygiene