...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    อบรมเชิงปฏิบัติการ "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทำงาน (จป.) : ครู ข ระดับเครือข่ายฯ

    •       วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๔๕ น. ณ ห้องประชุมเทพพนม ชั้น๔ รพ.พนมสารคาม คุณสุดใจ แสงสุนทร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล ประธานเปิดการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและวิศวกรรมความปลอดภัยสำหรับ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.): ครู ข ระดับเครือข่ายบริการสุขภาพพนมสารคาม ปี ๒๕๖๓ โดยนางภมร พื้นบาตร เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม (ENV) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการอบรมฯ หลักสูตร ๒รุ่น ๓วัน ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้รับผิดชอบงานสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ระดับโรงพยาบาลและเครือข่ายฯ จำนวน ๕๕ คน ได้รับเกียรติจาก อ.สาธิต นฤภัย ที่ปรึกษาสมาคมอุปกรณ์ การแพทย์ไทย อดีต ผอ.ศบส.พิษณุโลก มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย สาธิต ฝึกปฏิบัติฯ ทั้งนี้เพื่อให้ ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความสามารถและทักษะในการสำรวจสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในการทำงาน การเป็นวิทยากรครู ข ในการสื่อสารด้านความปลอดภัยในการทำงาน ค้นหาและชี้บ่งอันตราย, ความเสี่ยงเชิงรุกได้มากขึ้น รวมถึงการปฏิบัติตามหลักการ 3E (Engineering Education Enforcement) เพื่อความปลอดภัยทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ