...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    ประชุมคณะทำงานจัดซื้อร่วมวัสดุการแพทย์ และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของจังหวัดฉะเชิงเทรา

    •       ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา๐๙.๐๐ น. พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พนมสารคาม ประธานคณะทำงานจัดซื้อร่วมวัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพุทธโสธร หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการจัดซื้อวัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ของทุกโรงพยาบาล เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณากำหนดรายการวัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และราคากลาง ในการจัด ซื้อประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลพุทธโสธร