...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการ ปฏิบัติงาน และการเห็นคุณค่าในตนเองของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

    •       วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๘.๓๐ ณ ห้องประชุมเทพพนม รพ.พนมสารคาม พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการ รพ.พนมสารคาม ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการ ปฏิบัติงาน และการเห็นคุณค่าในตนเองของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อำเภอพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดย น.ส.จันทร์อัมพร รุณดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญกาญ ประธานคณะทำงานพัฒนาบุคคลากร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดอบรม กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๔๖๘ คน เป็นเจ้าหน้าที่ รพ.พนมสารคาม ๓๖๖ คน เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๑๐๒ คน แบ่งการอบรมเป็น ๔ รุ่น รุ่นละ ๑ วัน วันที่ ๑๙,๒๐,๒๔ และ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยได้รับเกียรติวิทยากร นพ.พิษณุ ขันติพงษ์ อดีตผู้อำนวยการ รพ.น่าน ที่ปรึกษาแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และทักษะในการ ปฏิบัติงาน มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข