...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    โรงพยาบาลพนมสารคามเข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ มาตรการเฝ้าระวังการติดเชื้อและการแพร่กระจายของเชื้อ COVID-19

    •       วันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอำเภอพนมสารคาม มีการประชุมมาตรการเฝ้าระวังการติดเชื้อ และการแพร่กระจายของเชื้อ COVID-19 โดยมี นายพงศกร สุดเสน่หา ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอพนมสารคาม เป็นประธานในการประชุม ในการนี้ พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพนมสารคาม ได้เข้าร่วมประชุม และได้ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิค-19 สถานการณ์โรค มาตรการการป้องกัน ตนอง ครอบครัว และสังคม เพื่อให้การระบาดระยะที่ 3 ของโรคเป็นไปอย่างช้าที่สุด นอกจากนี้แนะนำแนวทางการเข้ารับ บริการที่โรงพยาบาล เมื่อเจ็บป่วย โดยเน้นห้ามปกปิดข้อมูล เพื่อประโยชน์ต่อการรักษาและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ สสอ. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประมาณ 250 คน เข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้