...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    การตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

    •      วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. พลตรีหญิง รศ.ประไพพิมพ์ ธีรคุปต์ พร้อมด้วย อาจารย์ พญ. สำราญ กลิ่นแพทย์กิจ คณะอนุกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ตรต.) ได้ดำเนินการเยี่ยมสำรวจ เพื่อรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ณ หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อต่ออายุการรับรอง โดยมี นายแพทย์เทพกรณ์ ศิริปักมานนท์ ประธานองค์กรแพทย์(อายุรแพทย์) เป็นตัวแทนผู้อำนวยการ พร้อมด้วย แพทย์หญิงวรินทิพย์ มหาพสุธานนท์ อายุรแพทย์ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล หัวหน้าหน่วยไตเทียม และหัวหน้าตึก/งานของกลุ่มงานการพยาบาล ร่วมรับการตรวจเยี่ยม เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานการรักษาผู้ป่วยไตเรื้อรัง ในการบำบัดทดแทนไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ธำรงรักษามาตรฐานในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต โดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ