...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    เตรียมความพร้อม COHORT WARD สำหรับผู้ป่วยโควิด-19

    •      วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม พร้อมด้วยทีมควบคุมป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ต้อนรับคุณทศพงษ์ ตรีเนตร นายช่างเทคนิคอาวุโส รอง ผอ.ศบส.๖ ชลบุรี และคณะ จากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๖ ชลบุรี โดยนำทีมฯ ลงประเมินสถานที่หอผู้ป่วย และ COHORT WARD ที่ใช้สำหรับรองรับผู้ป่วยโควิด-19 พร้อมกับให้คำแนะนำในการปรับปรุงสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้มีความปลอดภัยของผู้ให้และผู้รับบริการ ในการนี้ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและคณะผู้บริหาร ขอขอบคุณทีมจาก ศบส.๖ ชลบุรี ที่ร่วมประเมินสถานที่รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ในครั้งนี้