...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    รณรงค์กิจกรรม ๕ส๓ก ดูแลสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาส วันสิ่งแวดล้อมโลก

    •      วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม เยี่ยมเสริมพลังให้กับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในการทำกิจกรรม ๕ส๓ก ดูแลโซนต่างๆ เพื่อปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในหน่วยงานและบริเวณโดยรอบและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยมีหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล, กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม, กลุ่มงานทันตกรรมและประธานสิ่งแวดล้อม ร่วมเยี่ยมเสริมพลังในครั้งนี้ด้วย