...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    รับดูงาน โรงพยาบาลสนามชัยเขต

    •       วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทพพนม โรงพยาบาลพนมสารคาม พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก โรงพยาบาลสนามชัยเขต จำนวน ๓๐ คน ที่มาศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการให้บริการผู้ป่วย ให้มีประสิทธิภาพที่งานผู้ป่วยนอก, ผู้ป่วยใน, งานเภสัชกรรม, งานประกันสุขภาพ, งานบริการ ปฐมภูมิและองค์รวม, งาน ICU, งาน X-RAY, งาน LAB, งานกายภาพบำบัด, งานแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่รับผิดชอบ เพื่อนำไปสู่การพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานในหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์