...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    เยี่ยมผู้ประกันตนที่นอนรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลพนมสารคาม

    •       วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาท สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ นางปิณฑิรา เก่งการพานิช นายอำเภอพนมสารคาม แพทย์หญิงอุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพนมสารคาม นางวันเพ็ญ พึ่งพิบูลย์ หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคามและคณะ เข้าเยี่ยมผู้ประกันตนที่นอนรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลพนมสารคาม พร้อมมอบหมอนสุขภาพเป็นของเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ป่วย