...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    รพ.พนมสารคามรับการนิเทศงานการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) และการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative Care) โรงพยาบาลชุมชน

    •       วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ.ห้องประชุมเทพพนม โรงพยาบาลพนมสารคาม พญ.วรินทิพย์ มหาพสุธานนท์ นพ.กวิน โศจิรัตน์ คุณสุดใจ แสงสุนทร หัวหน้าพยาบาล และคณะทำงาน PC, IMC รพ.พนมสารคาม และ รพ.สต.ในเขตพื้นที่ cup พนมสารคาม กล่าวต้อนรับ และนำเสนอผลการ ดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) และการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative Care) แก่ทีมนิเทศจากรพ.พุทธโสธรและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา นำทีมโดย นพ.เวทิส ประทุมศรี พญ.วรกานต์ เฑียรกุล และคุณวราภรณ์ กุลลวณิชย์ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน และติดตามปัญหา อุปสรรคการดำเนินงาน ตลอดจนได้มีการให้ ข้อเสนอแนะในโอกาสพัฒนางานต่อไป