...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วย Wellness Center

    •       วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมกับกองทุน หลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพนมสารคาม ได้จัดอบรมโครงการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วย Wellness Center เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน(Wellness Center) และห้องประชุมกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและ องค์รวม จำนวน ๓๕ ท่าน ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้ เกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วย หลัก ๓อ. ๒ส. คือ อ.ที่ ๑ อาหาร อ.ที่ ๒ คือ ออกกำลังกาย อ.ที่ ๓ คือ อารมณ์ ส.ที่ ๑ บุหรี่ ส.ที่ ๒ สุรา รวมทั้งการประเมิน ภาวะสุขภาพ และการจัดโปรแกรมการออกกำลังกายโดยศูนย์สุขภาพดี วัยทำงาน(Wellness Center) ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านมีความรู้ และมีความพึงพอใจในกิจกรรม ร้อยละ ๙๐