...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    โครงการศูนย์จัดการความรู้การดูแลทางสังคมจิตใจในระบบสาธารณสุข (BPSC)

    •       วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โรงพยาบาลพนมสารคาม โรงพยาบาลพนมสารคามได้เข้าร่วมโครงการศูนย์จัดการความรู้ การดูแลทางสังคม จิตใจในระบบสาธารณสุข (BPSC) ซึ่งเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแนวใหม่ โดยใช้หลักการสนทนาสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงด้วยสติบำบัด ซึ่ง โรงพยาบาลพนมสารคามได้เป็นโรงพยาบาลต้นแบบในการดำเนินโครงการดังกล่าวและขยายผลการดำเนินงาน ในเขตสุขภาพเดียวกันซึ่งมีรพ.บางคล้า รพ.บางน้ำเปรี้ยว ,รพ.สนามชัยเขต ,รพ.คลองเขื่อน เข้าร่วมโครงการ จัดประชุมชี้แจงแนวคิดแนวทางการดำเนินงาน BPSC โดยมีอ.นิพัธ กิตติมานนท์ และอ.จันทิมา จินตโกวิท พี้เลี้ยงโครงการBPSC ชี้แจงแนวทางดังกล่าว