...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทำหัตถการทางสูติกรรม

    •       วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีพนม ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ) กลุ่มงานการพยาบาล ร่วมกับงานการพยาบาลผู้คลอด รพ.พนมสารคาม ได้จัดประชุม วิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทำหัตถการทางสูติกรรม สำหรับพยาบาลในรพ.พนมสารคาม โดยมี นางสาวสุดใจ แสงสุนทร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้าพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาล กล่าวเปิดการประชุมการจัดอบรมครั้งนี้ โดยแบ่งออกเป็น ๒ รุ่น ๆ ละ ๑ วัน ในวันที่ ๑๘ และ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ กลุ่มเป้าหมาย คือ พยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ที่ดูแลผู้ป่วยทางสูติกรรม รวมทั้งสิ้น ๖๐ คน โดยวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์อัครพล สุคนธานนท์ สูติแพทย์ประจำ รพ.พนมสารคาม ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มศักยภาพให้กับพยาบาลและเจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาลพนมสารคาม