...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    ชาวพนมสารคาม ดวงตาสดใส รักษาใกล้บ้าน ใกล้ใจ

    •       วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ โดมสนามกีฬาโรงพยาบาลพนมสารคาม นางปิณฑิรา เก่งการพานิช นายอำเภอพนมสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ "ชาวพนมสารคาม ดวงตาสดใส รักษาใกล้บ้าน ใกล้ใจ" โดยมี พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพนมสารคาม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการ ในการนี้มี นายกสมชาย จันธรรมมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลบ้านซ่อง ประธานคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาล นพ.กิจวัตร กุลละวณิชย์ จักษุแพทย์จากโรงพยาบาล พุทธโสธร นายเบญจพล สุวรรณะ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพนมสารคาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่เครือข่ายสุขภาพอำเภอพนมสารคาม อสม. ผู้ป่วยและญาติร่วมในพิธี การจัดทำโครงการ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านสายตาเข้าถึงบริการ ได้รับการรักษาใกล้บ้าน ลดการส่งต่อ รวมทั้งเป็นการลดความแออัดของโรงพยาบาลพุทธโสธร กิจกรรมในงานมีการคัดกรองผู้ป่วยที่มีปัญหาการมองเห็น ทั้งสิ้น ๒๑๗ คน ทางโรงพยาบาลพนมสารคาม ขอขอบคุณทุกภาคส่วน เจ้าหน้าที่เครือข่ายสุขภาพอำเภอพนมสารคาม รวมทั้ง อสม.ที่ช่วยสนับสนุนและดำเนินงานให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี มา ณ ที่นี้ด้วย