...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    รพ.พระนั่งเกล้า ศึกษาดูงานศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน Wellness Center) และ GREEN&CLEAN Hospital

    • วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.ณ ห้องประชุมศรีพนม พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม กล่าวต้อนรับ นพ.ดิเรก ดีศิริ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล คนที่ ๒ และคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี จำนวน ๑๓ คน ที่มาศึกษาดูงานศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน (Wellness Center) โดย นางวีรานันท์ ศิลประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้างานอาชีวอนามัยและศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน และมาตรฐานงาน GREEN&CLEAN Hospital โดย นางภมร พื้นบาตร เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม เป็นผู้นำเสนอ พร้อมทั้งได้พาเยี่ยมชมสถานที่ เรียนรู้การปฏิบัติงานในศูนย์เวลเนสฯ ของโรงพยาบาลพนมสารคาม โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ บรรยาย สาธิตและให้ปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และได้เห็นรูปแบบการใช้งาน สามารถนำไปปรับใช้ตามบริบทของแต่ละพื้นที่ต่อไป