...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ แก่ บุคลากรสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

    • วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นายมณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรสาธารณสุข ในการนี้ มีบุคลากรโรงพยาบาลพนมสารคามได้รับมอบใบประกาศ เกียรติคุณ ประจำปี ๒๕๖๓ ดังนี้ ๑.รางวัลนักการสาธารณสุขดีเด่น รางวัลชัยนาทนเรนทร ประเภทบริหาร ระดับจังหวัด ได้แก่ นางอุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม ๒.รางวัลคนดีศรีสาธารณสุขระดับจังหวัด ประเภทข้าราชการ รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสุพิชชา ทองประสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ๓.รางวัลการประกวดเรื่องเล่าระดับจังหวัด เรื่อง " รวมพลังจิตอาสา พัฒนาคุณธรรม สังคมไทย เทิดไท้องค์ราชันย์ ตอน น้ำตาของแม่" รางวัลชมเชย ได้แก่ นางกาญจนา วัชรพาณิชย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ๔.รางวัลชนะเลิศประกวดผลงานวิชาการ ประเภท Service Plan เรื่อง "ผลของโปรแกรมการสนับสนุนด้านข้อมูลและอารมณ์ร่วมกับการใช้เทคนิคสติบำบัด ต่อการลดภาวะเครียดและภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ปฏิเสธการล้างไตที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา " ได้แก่ นางสุพิชชา ทองประสิทธิ์ นางกาญจนา วัชรพาณิชย์ และนางสาวประไพ ศรีสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ๕.รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภท ลูกจ้างประจำ ได้แก่ นายวัชรวิทย์ ภูชัยธัชพงษ์ พนักงานขับรถยนต์ ส ๒ โรงพยาบาลพนมสารคาม ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ และขอให้รักษาคุณงามความดีตลอดไป