...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    อบรมหลักสูตรการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตราย ที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

    • วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีพนม โรงพยาบาลพนมสารคาม งานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ร่วมกับงานควบคุมป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลพนมสารคาม จัดอบรม หลักสูตรการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนางภมร พื้นบาตร เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม(ENV) นางสาวอัญชลี วรรณทนะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เลขาคณะกรรมการควบคุมป้องกันการติดเชื้อ (IC) เป็นวิทยากรบรรยาย วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติตามหลักการที่ถูกต้องสอดคล้องกับกฎ ระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงนโยบายและมาตรการของโรงพยาบาลพนมสารคาม กลุ่มเป้าหมายคือ แม่บ้านพนักงานทำความสะอาดบริษัท จำนวน ๓๓ คน รูปแบบการอบรมคือ การบรรยาย สาธิต และการฝึก ปฏิบัติจริง ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดี สิ่งที่คาดหวังหลังจากอบรมคือ แม่บ้านพนักงานทำความสะอาด สามารถปฏิบัติตามระเบียบ มาตรการ แนวทางที่วางไว้ได้อย่างถูกต้องและมีความซื่อสัตย์ ความรัก สามัคคีในองค์กรเพิ่มขึ้น