...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นสูง เพื่อช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ (ATLS)

    • วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทพพนม ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ) พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพนมสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขั้นสูง เพื่อช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ (ATLS) โดยมี นพ.อนุชา ฤทธิเดช นายแพทย์ชำนาญการ ประธาน PCT ศัลยกรรม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการประชุม พร้อมด้วยทีม PCT ศัลยกรรม โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมจัดทำโครงการดังกล่าว การจัดอบรมครั้งนี้ แบ่งออกเป็น ๒ รุ่นๆละ ๑ วัน ในวันที่ ๑๖ และ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน รวมทั้งสิ้น ๖๐ คน และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นพ.อนุชา ฤทธิเดช นพ.อิสรพันธุ์ โชคไชย ศัลยแพทย์ ,พญ.สุนทรี ชัยโชติรานันท์ วิสัญญีแพทย์ ,นพ.ธนพัฒน์ เจริญสุข แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน มาถ่ายทอดความรู้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บฉุกเฉินด้านศัลยกรรมให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ลดอัตราตาย และทุพพลภาพสืบไป