...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    โรงพยาบาลพนมสารคาม จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

    • วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทพพนม โรงพยาบาลพนมสารคาม พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม ให้การต้อนรับนางปิณฑิรา เก่งการพานิช นายอำเภอพนมสารคาม ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาล ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ การประชุมมีการนำเสนอผลการดำเนินงานของโรงพยาบาล ติดตามความก้าวหน้าของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทางเข้า รพ.และการลงนามความร่วมมือ(MOU)ในการพัฒนาแฟลตฟอร์มอัจฉริยะเพื่อเพิ่มศักยภาพการเข้ารับบริการในโรงพยาบาลด้วยระบบโทรคมนาคมและ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระหว่างโรงพยาบาล เครือข่ายสาธารณสุขอำเภอพนมสารคาม ซึ่งมีนายเทอดศักดิ์ แพทย์ประสิทธิ์ สาธารณสุขอำเภอพนมสารคามและนายเดชา คชเลิศ ประธานชมรม อสม.อำเภอพนมสารคาม และนายสมชาย จันธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านซ่อง ประธานคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลเป็นตัวแทนในการลงนามในครั้งนี้ และในการนี้ทางโรงพยาบาลพนมสารคามได้มอบกระเช้าของขวัญพร้อมบัตรวีไอพี (Check up & Wellness Card) ในการเข้าบริการตรวจ สุุขภาพประจำปีและศูนย์ออกกำลังกาย(Fitness) ฟรี ให้กับคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลทุกท่าน เนื่องในวาระดิถิขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๔ ที่จะมาถึงนี้และแสดงความขอบคุณที่ทุกท่านให้ความร่วมมือ ช่วยเสนอแนะและแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับทางโรงพยาบาลพนมสารคามด้วยดีเสมอมา ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย