...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    การสัมนาเผยแพร่ผลงานการพัฒนาระบบการดูแลพฤติกรรมและจิตสังคมของโรงพยาบาล: ความสำเร็จและความท้าทายโครงการศูนย์จัดการความรู้การดูแลทางสังคมจิตใจในระบบสาธารณสุข : Knowledge Management Center for Behavior and Psychosocial Care in Public Health System: BPSC

    • วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น โรงพยาบาลพนมสารคาม เข้าร่วมจัดนิทรรศการ และรับโล่ประกาศเกียรติคุณ รพ.ต้นแบบการดำเนินงานศูนย์จัดการความรู้การดูแลทางสังคมจิตใจในระบบสาธารณสุข : BPSC (Behavior and Psychosocial Care) และเป็น รพ.ฝึกอบรม BPSC ให้แก่ รพ.ลูกข่ายที่ขยายผลอีก ๓ แห่ง (รพ.สนามชัยเขต,รพ.บางคล้าและ รพ.คลองเขื่อน) โดยแพทย์หญิงอุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม เข้ารับโล่และประกาศนียบัตร จากพญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กทม.