...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    จัดกิจกรรม"มหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแห่งชีวิต" ตามนโยบาย "ฉะเชิงเทราจังหวัดสะอาด"

    • รพ.พนมสารคาม โดยงานคลินิกพิเศษ ดำเนินการจัดกิจกรรม "มหัศจรรย์ ๑,๐๐๐วันแห่งชีวิต" ตามนโยบายของ นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ออกประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง การขับเคลื่อนวาระสำคัญจังหวัดฉะเชิงเทรา "ฉะเชิงเทราจังหวัดสะอาด" ข้อ ๒ คนดี จิตใจสะอาด "มีคุณธรรม จริยธรรม สังคม น่าอยู่" โดยเน้นการดำเนินงานมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแห่งชีวิต โดย ๑.การฝากครรภ์คุณภาพ โดยการฝากท้องเร็วเมื่ออายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑๒ สัปดาห์, เฝ้าระวังติดตามน้ำหนักหญิงตั้งครรภ์, ตรวจสุขภาพช่องปาก, บริการทันตกรรม, ประเมินภาวะเสี่ยงจากการตั้งครรภ์, จ่ายยาและให้คำแนะนำวิตามินเสริมธาตุเหล็ก, ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ๒.พัฒนาคุณภาพคลินิกสุขภาพเด็กดี โดยการคัดกรอง ส่งเสริม ติดตามและกระตุ้นพัฒนาการโดยใช้ DSPM/TIDA41, เฝ้าระวังส่วนสูงและน้ำหนัก, ประเมินพฤติกรรม, จัดมุมNDDC, สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค, จ่ายยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยให้บริการรับฝากครรภ์ ทุกวันอังคารและวันพุธ เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น., ให้บริการคลินิกสุขภาพเด็กดี ทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์