...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    การสำรวจและตรวจสอบทางวิศวกรรมความปลอดภัย และสอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์ ประจำปี ๒๕๖๔

    • วันที่ ๑-๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. โรงพยาบาลพนมสารคาม พร้อมรับการสำรวจและตรวจสอบ วิศวกรรมความปลอดภัย และสอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์ ปี ๒๕๖๔ จากทีมวิศวกรรมความปลอดภัยและ ทีมสอบเทียบ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๖ ชลบุรี ซึ่งถือปฏิบัติตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ โดย การสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูง วินิจฉัยและพื้นฐานของโรงพยาบาลพนมสารคาม จำนวน ๓๖๖ รายการ และสำรวจทางวิศวกรรมความปลอดภัย ๗ ระบบ ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบไอน้ำ ระบบก๊าซทางการแพทย์ ระบบสุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม ระบบอัคคีภัย ระบบปรับและระบายอากาศ และระบบลิฟต์ ในการนี้ ทีมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย: ENV ได้นำทีมเดินสำรวจพื้นที่ตามระบบต่างๆ และจัดสถานที่สอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อความสะดวกในการ ปฏิบัติงานของทีม และนำไปสู่ความปลอดภัยทางด้านสิ่งแวดล้อมและเครื่องมือทางการแพทย์ได้ตามมาตรฐาน โดย ที่ผู้ให้บริการและผู้รับบริการได้รับความปลอดภัยและมีความสุขกับการทำงานในองค์กรต่อไป