...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    โรงพยาบาลพนมสารคาม จัดโครงการอบรมสร้างเสริมและพัฒนาด้านจริยธรรม การรักษาวินัย ผลประโยชน์ทับซ้อน ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงด้านทุจริต” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

    • วันที่ ๒๓-๒๔ กุมพาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเทพพนม ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ) โรงพยาบาลพนมสารคาม พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสร้างเสริมและพัฒนาด้านจริยธรรม การรักษาวินัย ผลประโยชน์ทับซ้อน ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงด้านทุจริต” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมี คุณสุภาพร​ คุณเจริญ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข​ชำนาญการ​ ปฏิบัติหน้าที่​นิติกร จากสำนักงาน​สาธารณสุข​จังหวัด​ฉะเชิงเทรา​ เป็นวิทยากรและ คุณสุมิตร นพเกตุ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน บริหารทั่วไป กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑.เพื่อส่งเสริมให้บุคคลากรมีความรู้เกี่ยวกับความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน ๒.เพื่อปลูกฝังและปรับพื้นฐานความคิดของบุคลากรในโรงพยาบาลพนมสารคามให้มีความตระหนักและสามารถแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวออกจากส่วนรวมได้และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส ยึดหลักคุณธรรม ๓.เพื่อส่งเสริมให้มีระบบกล่อมเกลาทางสังคมต่อต้านการทุจริต ฝัง Chip วิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม สร้างวัฒนธรรมสุจริตการไม่ทนและอายต่อการทุจริตและประยุกต์หลักความพอเพียง ด้วยโมเดล STRONG : เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนมสารคาม “จิตพอเพียงต้านทุจริต” การจัดอบรมครั้งนี้ แบ่งออกเป็น ๔ รุ่น จำนวน ๒ วัน รวมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนมสารคามที่เข้าอบรมทั้งสิ้น ๓๘๕ คน (๑๐๐%)