...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    รับการตรวจประเมินมาตรฐาน GREEN&CLEAN Hospital และ การจัดการงานอาชีวอนามัยและบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม

    • วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศรีพนม โรงพยาบาลพนมสารคาม พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม กล่าวต้อนรับ คุณอานนท์ เทวานาครี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ และทีมผู้ประเมิน จากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อรับรองและยกระดับให้ได้ตามมาตรฐาน ประจำปี ๒๕๖๔ ในการนี้ มอบหมายให้นางภมร พื้นบาตร เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน ประธาน GCH นำเสนอ การดำเนินงานตามมาตรฐาน GCH และ นางวีรานันท์ ศิลประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ประธาน คทง.ด้านอาชีวอนามัย นำเสนอการจัดการบริการอาชีวอนามัยและบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม พร้อมนำทีมผู้ประเมินลงเยี่ยมพื้นที่บริเวณตามกิจกรรม GREEN, พื้นที่โดยรอบ และรับฟังสรุปผลการตรวจประเมินฯ เพื่อได้มาตรฐานงานอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี ผู้รับบริการมีความ พึงพอใจ เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรและขยายเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยในชุมชนต่อไป