...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    จัดกิจกรรม “มหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วัน แห่งชีวิต” ตามนโยบาย "ฉะเชิงเทราจังหวัดสะอาด"

    • โรงพยาบาลพนมสารคาม โดยงานการพยาบาลหลังคลอดและทารกแรกเกิด ดำเนินการจัดกิจกรรม “มหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วัน แห่งชีวิต” ตามนโยบายของนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ออกประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องการขับเคลื่อนวาระสำคัญจังหวัดฉะเชิงเทรา “ฉะเชิงเทราจังหวัดสะอาด” ข้อ ๒ คนดี จิตใจสะอาด “มีคุณธรรม จริยธรรม สังคม น่าอยู่” โดยจัดให้บริการดูแลมารดาและทารกหลังคลอด แนะนำการปฏิบัติตนหลังคลอดและหลังผ่าตัด การเลี้ยงลูกด้วย นมมารดาอย่างน้อย ๖ เดือน การบีบเก็บน้ำนม การบริการฝังยาคุมกำเนิดให้หญิงหลังคลอดอายุน้อยกว่า ๒๐ ปี ที่เตียงให้ ความสะดวกกับหญิงหลังคลอด และกรณีที่กุมารแพทย์ตรวจพบทารกมีพังผืดใต้ลิ้นที่อาจมีปัญหาเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และการพูด โดยปรึกษาทันตแพทย์มาประเมินซ้ำและมีการตัดพังผืดใต้ลิ้นที่ตึก มีการส่งเยี่ยมบ้าน COC ทั้งมารดาและทารก รวมถึงการส่งต่อโรงพยาบาลพุทธโสธรในกรณีเกินขีดความสามารถ เป้าหมายคือ ให้บริการมารดาหลังคลอด ทารกแรกเกิด ทารกแรกเกิดวิกฤตได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดปลอดภัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน จากทีมแพทย์และพยาบาล พร้อมให้คำแนะนำ ที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับผู้รับบริการ