...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    Kick Off วันฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) เข็มที่ ๑ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔

    • วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๙น. ณ บริเวณโรงงานขาเทียมพระราชทาน โรงพยาบาลพนมสารคาม กำหนดพื้นที่เป็นจุดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) "Coronavirus Sinovac Lot.J202103001 " โดย พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม เป็นประธาน Kick Off การฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) กลุ่มเป้าหมายในการฉีดเข็มที่ ๑ จำนวน ๙๐ คน ได้แก่ คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล, เจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยง จำนวน ๓๑ คน, เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล ๑ คน, อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน ๕๘ คน และได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของกรมควบคุมโรค ๘ ขั้นตอน พร้อมเฝ้าระวังติดตามประเมินผลอาการต่อเนื่องโดยใช้แอปพลิเคชั่นไลน์หมอพร้อม และทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขต่อไป