...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการอ่าน และแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ(ECG Interpretation)

    • วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเทพพนม อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ) คุณสุดใจ แสงสุนทร หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล ตัวแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการอ่านและแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ(ECG Interpretation) โดยมีคุณมลทิรา วงศกำภู หัวหน้างานพยาบาลผู้ป่วยหนัก กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและเป็นการทบทวนความรู้ ในการอ่านและแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ(ECG Interpretation) ได้อย่างถูกต้อง ให้ผู้ป่วยปลอดภัยและได้รับการรักษาพยาบาลทันท่วงทีตามมาตรฐานวิชาชีพ การจัดอบรมครั้งนี้แบ่งออกเป็น ๒ รุ่น รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ วิทยากรโดย พญ.วรินทิพย์ มหาพสุธานนท์ อายุรแพทย์ โรงพยาบาลพนมสารคาม รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ วิทยากรโดย นพ.เทพกรณ์ ศิริปักมานนท์ อายุรแพทย์ โรงพยาบาลพนมสารคามผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๘๔ คน ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาลพนมสารคาม และนักศึกษาแพทย์