...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมประชุมสัญจรคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข (อคม.) เขต ๖ ระยอง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

    • วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเดอะไทด์ บางแสน จ.ชลบุรี พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม ได้เข้าร่วมประชุมสัญจรคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข (อคม.) เขต ๖ ระยอง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ โดยมี ผศ.(พิเศษ) นพ.สวรรค์ ขวัญใจพานิช เป็นประธานในที่ประชุมรับทราบมติการประชุม คณะกรรมการการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข และมติคณะกรรมการ อปสข. เขต ๖ ระยอง ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผลการดำเนินงานควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ตามมาตรา ๔๑, ๕๗, ๕๙ และ ๑๘ (๔) ในการนี้ พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการประเมิน หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระตามมาตรา ๕๐ (๕) ช่วงบ่ายได้ศึกษาดูงานที่ รพ.ชลบุรี เรื่อง นโยบายกลไกการคุ้มครองสิทธิทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการภายใต้แนวคิด ๒P Safety และภาพรวมการดำเนินงานการจัดการเรื่องข้อร้องเรียน โดยได้รับการต้อนรับจาก พญ.จิรวรรณ อารยะพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี และทีมผู้บริหารอย่างอบอุ่น