...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    ประชุมตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจภูธรพนมสารคาม

    • วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจภูธรพนมสารคาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยมีการคัดเลือกประธานและ รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรพนมสารคาม ซึ่งผลการคัดเลือกดังนี้ คือ ประธานคณะกรรมการฯ : นายสมชาย กมลวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน รองประธานคณะกรรมการฯ : นายธนเดช จิตพิทยานุภาพ และนายต่อศักดิ์ จามิกรณ์ ในการนี้ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม ได้ประชาสัมพันธ์เรื่อง การเตรียมความพร้อมของการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของอำเภอพนมสารคาม