...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลพนมสารคาม

    • วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม นำคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลและ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง สาธารณสุขและคณะ ในโอกาสมาตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลพนมสารคาม โดยมี นายสุนันต์ อรุณนพรัตน์ ที่ปรึกษา องคมนตรี(นายพลากร สุวรรณรัฐ) นางปิณฑิรา เก่งการพานิช นายอำเภอพนมสารคาม แพทย์หญิงนาฏยา มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร นายชาญเลขา กุลละวณิชย์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราและ คณะร่วมต้อนรับ และพานำเยี่ยมชมหน่วยงานให้บริการในโรงพยาบาลได้แก่ OPD ER Cohort ward(หอผู้ป่วย โควิด ๑๙) แผนกกายภาพบำบัด แผนกแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก(แพทย์แผนจีน) แผนกไตเทียมและ ศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน (Wellness Center) และการนำเสนอผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลพนมสารคามในช่วง สถานการณ์โควิด ๑๙ ที่ผ่านมา รวมทั้งผลงานความภาคภูมิใจและปัญหาอุปสรรคต่างๆ ซึ่งท่านได้รับฟังและให้กำลังใจ ทางโรงพยาบาลพนมสารคาม จึงขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้