...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    เครือข่ายสุขภาพพนมสารคาม ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ในเขตอำเภอพนมสารคาม

    • วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๓๐ น. พญ.อุไร ศิลปกิโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม นำทีมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 แบ่งเป็น ๒ จุดบริการ ดังนี้ จุดบริการที่ ๑ เทศบาลตำบลพนมสารคาม จำนวน ๔๒๖ คน แยกเป็น • Astra Zeneca เข็มที่ ๒, เข็มที่ ๓ และเข็มกระตุ้น สำหรับคนไทย อายุ ๑๘ ปีขึ้นไปและแรงงานต่างด้าว จำนวน ๓๑๕ คน • Sinovac เข็มที่ ๑ และเข็มที่ ๒ สำหรับคนไทย อายุ ๑๘ ปีขึ้นไปและแรงงานต่างด้าว จำนวน ๑๑๑ คน จุดบริการที่ ๒ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๘๔๕ คน แยกเป็น • Astra Zeneca เข็มที่ ๒ และกระตุ้นเข็มที่ ๓ สำหรับคนไทย อายุ ๑๘ ปีขึ้นไป และแรงงานต่างด้าว จำนวน ๖๕๓ คน • Pfizer เข็มที่ ๒ สำหรับนักเรียนและเด็กอายุ ๑๒-๑๗ ปี จำนวน ๑๙๒ คน โดยการปฏิบัติตามขั้นตอนการเข้ารับบริการของกรมควบคุมโรค และเน้นการล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง ใส่หน้ากากอนามัย วัดอุณหภูมิ ในการนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งในการเอื้อเฟื้อสถานที่และการจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ จากนายกเทศมนตรี ตำบลพนมสารคาม และผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.และเครือข่ายสุขภาพอำเภอพนมสารคาม จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้