...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน

 
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
 
 

 

นางวิไล ก้านแก้ว
นักวิชาการสุธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้างานแพทย์แผนไทย

 
 

น.ส.ปวันรัตน์ พารัตน์
แพทย์แผนไทย

 

น.ส.กิตติมา นพโสภณ
แพทย์แผนไทย

 
 

น.ส.ณัฐพร ฉายศิริ
แพทย์แผนจีน

 

น.ส.วรรณฤดี บุดดา
เจ้าพนักงานสาธารณสุข

 

 

 

 

น.ส.อรุณี เสาวดี
พนักงานช่วยการพยาบาล

 

นางจินดา เกิดแย้ม
พนักงานช่วยการพยาบาล

 
 

นางสาวศิริวรรณ อาสนกุล
พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้

     
         
         
 
  •      
       
      เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ โดยการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก